Α.Ε.Λ.Β.Α.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία διαθέτει εξαιρετική εμπειρία σε ανάληψη λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών. Υποστηρίζει όλες τις επιχειρήσεις σε χρηματοοικονομικά, λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα. Βασικός μας στόχος μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του φορολογούμενου και η εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της επιχείρησης του με τη παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών εφαρμόζοντας τις τελευταίες λογιστικές μεθόδους και τα πλέον σύγχρονα, από τεχνολογικής απόψεως, λογιστικά προγράμματα, προσφέροντας λύσεις σε κάθε είδους φορολογικό και ασφαλιστικό θέμα. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ξεχωριστά ως μοναδικούς κάτω από απόλυτη εχεμύθεια και ειλικρίνεια. Κάθε πελάτης για μας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Στόχος μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα που τον απασχολεί, να τον αποδεσμεύσουμε από άσκοπο χάσιμο χρόνου και να τον πληροφορήσουμε σωστά ώστε να πάρει και τις σωστές αποφάσεις. Ειδικότερα και για την επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία αναλαμβάνει:

Λογιστικές Υπηρεσίες.

Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων, με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας.

Οργάνωση λογιστηρίου, επίβλεψη λειτουργίας λογιστηρίου, οργάνωση και εποπτεία λογιστικών συστημάτων, εσωτερικού ελέγχου, αποθηκών, κοστολογήσεων κτλ.

Έναρξη εταιρειών, διακοπές εταιρειών, μεταβολές εταιρειών, θεωρήσεις εταιρειών.

Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ.

Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών τόσο για εσωτερική χρήση (MIS Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες, ελεγκτές, Δ.Ο.Υ, τρίτους.

Σύνταξη προσωπικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με πλήρη εχεμύθεια.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Χρηματοοικονομικές αναφορές κατά περίπτωση.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων

Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας ανεξάρτητα από τα λογιστήρια των εταιρειών.

Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας.

Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης.

Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συνεργασία είτε ως εσωτερική εντός των εκμεταλλεύσεων, με δυνατότητα επιστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.

Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π

Διεκπεραιώσεις.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβούλων της τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης:

Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων.

Πληρωμές εισφορών ΙΚΑ, Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.

Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας.

Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.

Οργάνωση Επιχειρήσεων.

Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών

Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.

Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις.